Önskar du en demo?

BEHÅLL KOMMANDOT OCH HA KONTROLL

Crisis Management

Crisis Management hero image

Hur Crisis Management fungerar

Crisis Management ingår som en central del i vår plattform för Critical Event Management. Crisis Management sköter hanteringen av kritiska händelser, krisledningsarbetet, resurshanteringen och kommunicerar med dina mottagare – allt i en och samma lösning.

Mottagarna kan t.ex. vara dina resurser ute på fältet och den högsta ledningen och styrelsen – som alla agerar och arbetar utifrån samma lägesbild.

Du behöver aldrig mer oroa dig för att dina Kris-/beredskapsplaner inte genomförs eller behöva avbryta ditt krisarbete för att leverera en statusuppdatering.

Kundperspektiv

Vid konferensen – “Everbridge Resilience 2019”, fick vi möjlighet att tala med Richard Biber, ansvarig för Business Continuity hos Southern Glazer’s Wine & Spirits. Richard förklarade hur han hanterar sin roll och skapar en organisation och beredskap för krishantering som harmonierar med verksamheten. Han utvecklar resonemanget bortom krishantering och berättar hur han använder Everbridge plattformen för att skapa stora mervärden för anställda och kunder även när det inte är en krissituation.

Användningsexempel

Crisis Management förenar Kris-/kontinuitetsplanering med hanteringen av kritiska händelser och kriskommunikation. Allt för att påskynda hanteringen och minska effekterna vid allvarliga händelser.  Exempel:

Behåll kommandot och ha kontroll

Även när en kris tar en oväntad vändning

Statiska förberedda planer kan aldrig hantera dagens oförutsägbara värld. Crisis Management ger er en gemensam lägesbild för organisationen och gör dina statiska planer till dynamiska planer där du kan lägga till uppgifter i farten när något oförutsett inträffar.

Korrekt och uppdaterad lägesbild

En gemensam lägesbild till alla inblandade

Att konstant uppdatera ledningen och vitala funktioner tar tid och stjäl värdefull tid från åtgärder som måste genomföras. Crisis Management ger er och ledningen, i realtid, en lägesbild för varje händelse och frigör tid för att hantera händelsen.

Se till att planer och uppgifter genomförs

I tid och i rätt ordning

Att få en organisation att, under en kris, genomföra koordinerade aktiviteter kräver ofta ett enormt manuellt arbete och försenar krishanteringen. Crisis Management hjälper er att mobilisera, exekvera planer och fördela uppgifter till individer, grupper eller funktioner.

Fördelar

 • Mobilisera Er krisorganisation snabbare
 • Påskynda krishanteringen och hantera krisen snabbare
 • Reducera effekter och kostnader vid en kritisk händelse

Konkretisera Er krishantering

Crisis Management orkestrerar och hanterar era krisaktiviteter, mobiliserar och informerar krisgrupper för att påskynda återgången till det normala. Allt detta samtidigt som en gemensam lägesbild, i realtid, skapar en gemensam förståelse inom krisorganisationen och utgör ett beslutsunderlag för den högsta ledningen.

Styrkan med Crisis Management

 • EN OCH SAMMA PLATTFORM

  Förena er Kris-/kontinuitetsplanering och kriskommunikation i en och samma lösning.

 • LÄGESBILD

  Koordinera er krishantering med lägesbilder, planer, logg, chat och konferensbryggor

 • DYNAMISKA UPPGIFTER

  Skapa nya uppgifter under krisen och koppla dem till en individ, grupp eller funktion

 • MOBILITET

  Samverka och hantera krisen oberoende typ av enhet som används och oavset plats som ni befinner er på.

 • DOKUMENTBIBLIOTEK

  Alla planer, uppgifter och dokument lagras på en gemensam plats utanför er egen infrastruktur.

 • CHAT

  Kommunicera via chat inom krisledningen och med de som är ute i verksamheten under krisen.